Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu POLSA

Wstęp Deklaracji

Polska Agencja Kosmiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://polsa-strona.nfinity.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-26-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-26-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu na niektórych stronach,
 • brak alternatywy w postaci audiodeskrypcji dla mediów zmiennych w czasie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

Udogodnienia

Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

 • przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
 • przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,
 • przycisk podkreślenia łączy,
 • przycisk wstrzymywania animacji na stronie,
 • skip linki pozwalające na pominięcie powtarzanych bloków,
 • wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w urzędzie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: mst@mazovia.pl.Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Dostępność architektoniczna

I Centrala Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. W budynku znajdują się dwie windy osobowe oraz jedna winda towarowa.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do budynku prowadzi pochylnia. Korytarze i windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. Windy wyposażone są w informację głosową.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W chwili obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.

II Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli. Drzwi obrotowe wyposażone w przyciski dla osób niepełnosprawnych zwalniających szybkość obrotu drzwi. Bramki uchylne przy windach z szerokim przejściem.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się trzy windy osobowe oraz jedna winda towarowa.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. Obszary kontroli posiadają przejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Brak informacji głosowych. Brak pochylni. Wejście do budynku jest równe z poziomem parteru

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W garażu podziemnym znajduje się widna, przeznaczona tylko do komunikacji pomiędzy poziomem -2, -1 i poziomem 0, która pozbawiona jest barier architektonicznych i umożliwiająca korzystanie osobom z niepełnosprawnościami (m.in. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

III Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Architektura budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, analogicznie obszary kontroli.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się sześć wind osobowych oraz jedna winda towarowa.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Korytarze, windy pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób niepełnosprawnym. Obszary kontroli posiadają przejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Windy wyposażone są w informację głosową.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W garażu podziemnym znajduje się dodatkowa widna, przeznaczona tylko do komunikacji pomiędzy poziomem -1 i poziomem 0, która pozbawiona jest barier architektonicznych i umożliwiająca korzystanie osobom z niepełnosprawnościami (m.in. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma ograniczeń do wstępu dla osób z psami asystującymi.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, gdyż do chwili obecnej nie było takiej potrzeby.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (Stan w dniu 01.01.2021 r.) znajduje się w załączonym pliku: 

Raport o stanie zapewnienia dostępności – plik pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności – plik word

Udostępnij: