Badania i innowacje
Badania i innowacje

W dziedzinie badań kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna ma za zadanie aktywnie wspierać polskie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dotyczące  przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju technologii kosmicznych.

Agencja będzie inicjatorem Narodowego Programu Kosmicznego, co pozwoli na koordynacje działań w tym zakresie i wyznaczenie polskich priorytetów badawczych.

Szczegółowe zadania dotyczące finansowania badań kosmicznych:

  • udział w opracowaniu założeń Krajowego Programu Kosmicznego we współpracy ze środowiskiem naukowym, gospodarczym i otoczenia biznesu; 
  • współpracę z agencjami finansującymi badania, prace naukowe i przemysłowe w Polsce tj. agencjami wykonawczymi i administracją rządową; 
  • udział w opracowaniu harmonogramów realizacji programów, ustalaniu planu finansowego programów oraz szczegółowego systemu realizacji i zarządzania programem narodowym, w tym opracowaniu katalogu kryteriów wyboru priorytetowych obszarów oddziaływania/strategicznych obszarów oraz wskaźników monitorowania programu; 
  • opracowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursów i inicjatyw w ramach Krajowego Programu Kosmicznego; 
  • przeprowadzanie konkursów na wykonanie projektów, w tym prowadzenie naboru i ocena wniosków o dofinansowanie, podejmowanie decyzji o finansowaniu wybranych do realizacji projektów oraz zawieranie umów z beneficjentami w ramach programów;
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie lub umów o wykonanie i finansowanie projektów, w tym: (ocena sprawozdań okresowych z wykonania projektu, weryfikacja wniosków o płatność, koordynacja rozliczania umów na zakończenie realizacji projektu);
  • prowadzenie wykazu programów i projektów kosmicznych z udziałem polskich podmiotów naukowych i przemysłowych;
  • monitorowanie międzynarodowych programów kosmicznych i programów kosmicznych agencji narodowych pod kątem współpracy i konkurencji z partnerami zagranicznymi;
  • koordynacja Krajowego Programu Kosmicznego z polskimi przedsięwzięciami w programach ESA, UE, EDA, NATO i bilateralnymi programami współpracy z innymi agencjami kosmicznymi;
  • koordynacja współpracy w zakresie wykorzystania technik kosmicznych i aplikacji satelitarnych z partnerami regionalnymi, tj. jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym oraz lokalnym oraz organizacjami pozarządowym.

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI:

Zbigniew Burdzy (Ekspert)
Patrycja Karwowska (Główny Specjalista)

KONKURSY – PRZEMYSŁ KOSMICZNY

– Wyniki Konkursu nr 1 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Wyniki Konkursu nr 2 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Wyniki Konkursu nr 3 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Wyniki Konkursu nr 4 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Wyniki Konkursu nr 5 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego Space industry
– Konkurs nr 1 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Konkurs nr 2 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Konkurs nr 3 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Konkurs nr 4 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego
– Konkurs nr 5 – Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego

Udostępnij: