Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa

Polska Agencja Kosmiczna ma za zadanie zapewnić spójność działań podejmowanych przez różnorodne polskie podmioty w dziedzinie polityki kosmicznej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez koordynację udziału przedstawicieli Polski w pracach komitetów i grup roboczych w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Ponadto Agencja utrzymuje kontakty międzynarodowe z Europejską Agencją Kosmiczną, agencjami narodowymi krajów europejskich i pozaeuropejskich, a także konsoliduje interesariuszy polskiego sektora kosmicznego.

Agencja opracowuje również koncepcję polskiej polityki kosmicznej i jest odpowiedzialna za monitorowanie jej realizacji oraz współkształtuje, we współpracy z właściwymi ministerstwami, stanowiska Polski w odniesieniu do europejskiej kosmicznej polityki przemysłowej. Agencja ma podejmować współpracę z zagranicznymi instytucjami naukowymi, badawczymi, ośrodkami opiniotwórczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Współpraca międzynarodowa
Udostępnij: