Szkolenia
Szkolenia

Program edukacyjno-szkoleniowy Polskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wykorzystania danych satelitarnych, prowadzony w 2 edycjach (ostatnia zakończona w maju 2022 r.), adresowany był do pracowników administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne i służył podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Celem szkoleń było przekazanie podstawowych informacji z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji publicznej. Szkolenia zostały podzielone na obszary tematycznie, tak aby treści szkoleniowe odpowiadały potrzebom użytkowników danych satelitarnych, związanym z realizacją zadań publicznych. Na warsztatach stanowiskowych Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie pozyskiwania danych satelitarnych i produktów oraz przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem funkcjonalności podstawowych, dostępnych narzędzi.

W pierwszej edycji szkoleń, przeprowadzonych w 2020 roku, wzięło udział ok 400 osób. Szkolenia zostały przez Uczestników ocenione bardzo wysoko w procesie ewaluacyjnym. Druga edycja, prowadzona głównie w formie warsztatów stanowiskowych, była wypełnieniem zapotrzebowania na pozyskanie lub udoskonalenie umiejętności samodzielnego operowania na danych satelitarnych.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczył w szczególności:

 • wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania,
 • analizy i interpretacji wyników przetworzeń,
 • stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Szkolenia odbywały się w 7 grupach tematycznych:

 • gospodarka przestrzenna,
 • rolnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • leśnictwo,
 • środowisko,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie kryzysowe i środowisko 

Wciąż dostępny jest podręcznik online, opracowany w celu:

 • lepszego zrozumienia procesów rejestrowania obrazów powierzchni Ziemi i jej otoczenia przez sensory umieszczone na satelitach, a także metod przetwarzania danych teledetekcyjnych,
 • ułatwienia zrozumienia, jak w teledetekcji wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne,
 • ułatwienia wykorzystania aktualnych i archiwalnych zobrazowań satelitarnych w procesie podejmowania decyzji w jednostkach administracji publicznej,
 • wskazania źródeł pozyskiwania danych teledetekcyjnych oraz narzędzia do ich przetwarzania.

Lektura podręcznika, przygotowanego przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, umożliwia czytelnikowi zdobycie rzetelnych podstaw teoretycznych w zakresie satelitarnych obserwacji Ziemi, stanowiąc jednocześnie kompendium aktualnej wiedzy nt. dostępności danych teledetekcyjnych oraz ich praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach administracji, gospodarki czy nauki. Zgromadzona w książce gruntowna wiedza teledetekcyjna, stwarza polskiej administracji publicznej możliwość realnego włączenia się w nurt światowych i ogólnoeuropejskich inicjatyw.

Zachęcamy do pobierania i korzystania!

 

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”
Licznik pobrań

4142

4142
Udostępnij: