Badania ankietowe
Badania ankietowe

Uprzejmie prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety projektu badawczego ENTRUSTED, zgodnie z poniższymi informacjami i zasadami udzielania odpowiedzi. Badanie prowadzone jest w całej Unii Europejskiej, stąd formularz ankiety przygotowany został w języku angielskim i w tym języku należy go wypełnić. Podgląd ankiety dostępny jest na stronie projektu ENTRUSTED: https://entrusted.eu/resources/survey. Ankieta wraz z instrukcją została wysłana do instytucji i podmiotów zaproszonych do udziału w badaniu. Jeśli nie otrzymaliście Państwo pakietu materiałów (ankiety do wypełnienia w języku angielskim oraz polskiej instrukcji), prosimy o stosowną informację na adres ankieta@polsa.gov.pl.

JAKI JEST CEL BADAŃ ANKIETOWYCH?

Realizowane badania ankietowe dostarczą informacji na temat wymagań i potrzeb użytkowników rządowych dotyczących dostępu do bezpiecznej łączności satelitarnej. Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania przyszłych usług GOVSATCOM, w ramach nowego komponentu Programu Kosmicznego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. GOVSATCOM umożliwi świadczenie usług bezpiecznej łączności satelitarnej organom UE i państw członkowskich zarządzającym misjami i infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Aby zidentyfikować wymagania i oczekiwania względem tworzonego systemu GOVSATCOM, konsorcjum ENTRUSTED powołało platformę współpracy pomiędzy użytkownikami rządowymi i instytucjonalnym, reprezentującymi państwa członkowskie oraz agencje UE. Partnerzy konsorcjum określili grupy użytkowników w reprezentowanych przez siebie państwach członkowskich, jak i obszarach działalności, z którymi prowadzone będą konsultacje w zakresie potrzeb związanych z dostępem do bezpiecznej łączności satelitarnej. Respondenci uczestniczący w badaniu przyczynią się do opracowania zestawu wymogów operacyjnych użytkowników GOVSATCOM.

Celem niniejszego badania jest:

– ocena poziomu zainteresowania oraz rzeczywistych potrzeb i wymogów użytkowników z Unii Europejskiej w odniesieniu do bezpiecznego systemu SatCom w różnych obszarach zastosowań i w powiązanych przypadkach zastosowań (ang. Use Cases);

– ocena możliwości korzystania oraz dostępu do bezpiecznego systemu SatCom, z uwzględnieniem oferowanych technologii i usług w segmencie użytkownika, a także oczekiwanych / planowanych trendów rozwojowych;

– udział w opracowaniu długoterminowej mapy drogowej i skoordynowanego planu działań w zakresie badań i innowacji w segmencie użytkownika.

Wyniki badania ankietowego zostaną udostępnione Komisji Europejskiej i będą stanowić istotny wkład dla rozwijanego systemu rządowego łączności satelitarnej w UE.`

KIM SĄ RESPONDENCI, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST ANKIETA?

Niniejsze badanie jest skierowane do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, zdefiniowanych w art. 64.1 rozporządzenia ustanawiającego programu kosmicznego UE na lata 2021-2027:

„1. Niniejsze podmioty mogą być użytkownikami GOVSATCOM, pod warunkiem że powierzono im zadania związane z nadzorem nad misjami, operacjami i infrastrukturą o charakterze kryzysowym i krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz zarządzaniem takimi misjami, operacjami i infrastrukturą:

– organ publiczny Unii lub państwa członkowskiego albo organ, któremu powierzono sprawowanie władzy publicznej;
– osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu i pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu.”

Niniejsza ankieta obejmuje dwa typy użytkowników:
– Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom, bądź nigdy z nich nie korzystali, ale są zainteresowani czerpaniem korzyści z tego typu usług w krótkim, średnim lub długim okresie czasu;
– Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom i są zainteresowani dostępem do lepszych, tańszych i bezpieczniejszych usług w ramach systemu GOVSATCOM.

Konsorcjum ENTRUSTED kieruje badania ankietowe do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, należących do następujących grup:

Badania ankietowe

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJA POZWALA POZYSKAĆ ANKIETA?

Badania ankietowe realizowane w projekcie ENTRUSTED pozwolą ocenić aktualne zastosowanie usług SatCom w działalności prowadzonej przez respondentów, a także ich zainteresowanie dostępem do bezpiecznego systemu SatCom w przyszłości.


Formularz ankiet należy wypełnić w języku angielskim.

Background information on the surveys is available on the ENTRUSTED consortium website:
https://entrusted.eu/resources/survey

Bezpośredni link do formularza dla niedoświadczonych użytkowników:
https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-inexperienced-users.pdf

Bezpośredni link do formularza dla doświadczonych użytkowników:
https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-experienced-users.pdf

Poniżej zamieszczamy polską instrukcję ułatwiającą wypełnienie formularza.

Udostępnij: